Licencēšanas nolikums – jaunumi un izmaiņas

LVS, 12/03/2018 11:00

Lai sakārtotu sportistu piederību, veiktu ar vieglatlētiku nodarbojošos sportistu uzskaiti, kā arī atvieglotu sportistu pieteikšanu LVS rīkotajām sacensībām jau vairākus gadus tiek īstenota LVS sportistu licencēšanas sistēma. Licencēšanas nolikumā ir veiktas vairākas izmaiņas.

Sportists sezonas laikā (no attiecīgā gada 1.janvāra līdz attiecīgā gada 31.decembrim) drīkst pārstāvēt ne vairāk kā divas organizācijas.

Sportists drīkst pārstāvēt divas organizācijas tikai tad, ja viena no sportista pārstāvamajām organizācijām ir sporta klubs un otra sportista pārstāvamā organizācija ir pašvaldība vai pašvaldības dibināta organizācija.

Ja sportists jau pārstāv vienu organizāciju un plāno pārstāvēt vēl vienu organizāciju, sportists iesniedz LVS iesniegumu par vēlēšanos papildus jau vienai pārstāvamajai organizācijai pārstāvēt vēl vienu organizāciju.

Ja sportists pārstāv divas organizācijas (sporta klubu un pašvaldību vai pašvaldības organizāciju), Latvijas Olimpiādē un visās LVS rīkotajās sacensībās, kurās piedalās sportista pārstāvētā pašvaldība, sportists pārstāv pašvaldību, un sportista iegūtie sacensību punkti komandu ieskaitē tiek pieskaitīti pašvaldībai. Izņēmums ir gadījumā, ja sportista pārstāvamā pašvaldība nepiedalās attiecīgajās LVS rīkotajās sacensībās, kā arī gadījumā, ja abas organizācijas (sporta klubs un pašvaldība) ir savstarpēji vienojušās, ka attiecīgajās LVS rīkotajās sacensībās sportists pārstāv sporta klubu.

Trenera maiņas gadījumā sacensību sezonas laikā (no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim), sportistam jāiesniedz LVS iesniegums par trenera maiņu.

Noteikumi par sportista pāreju no vienas organizācijas uz citu organizāciju:
Par katru sportista pāreju no vienas organizācijas uz citu organizāciju ir jāiemaksā LVS norēķinu kontā attiecīga summa:
- U14, U16 un U18 vecuma pāreja – 35.00 EUR;
- U20 vecuma pāreja – 70.00 EUR;
- Pieaugušo vecuma pāreja – 140.00 EUR.

Ja sportista pāreja notiek sezonas beigās, t.i., no attiecīgā kalendārā gada 1.septembra līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim, pārejas maksa nav jāmaksā.

LVS izdotā licence dod tiesības sportistam piedalīties LVS rīkotajās sacensībās telpās un stadionā, tikt iekļautam Latvijas Nacionālās izlases sastāvā startiem Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās, ja ir izpildīti LVS noteiktie dalības kritēriji, un iegūt LVS reitinga punktus. Licence derīga no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31.decembrim.

Licencēšanas nolikums – ziņas pielikumā.