Ainis Raubiškis

Athlete Rating scores
Dagmāra Midzene 982
Edvarts Eglītis 929
Total: 1911