No 15. jūnija būs atļauts organizēt sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētās sporta sacensības ārtelpās

Ieva Bļusina, 10/06/2021 17:00
Jana Leite

Ministru Kabineta (MK) ceturtdienas sēdē tika lemts par Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto grozījumu MK noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" apstiprināšanu.

Grozījumi paredz, ka no 2021. gada 15. jūnija būs atļautas atzīto sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētās sporta sacensības ārtelpās.

Organizējot sporta sacensības, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • sacensībām ir jābūt iekļautām attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);
 • sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par 7 gadiem;
 • sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus)
 • visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;
 • piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
 • vienas komandas vai sportista apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem;
 • apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.

Sacensību organizators:

 • ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;
 • kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
 • nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un savlaicīgi informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:
 • atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;
 • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;
 • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;
 • pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.